WHITNEY
SONY MUSIC
Peak position 11

Album WHITNEY